banner
banner
&nsbp;

Kjøpsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av
Gunns-stil.com, heretter kalt upinsmoke.

Disse vilkårene gjelder for alt salg fra upinsmoke så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Betaling
Betaling på vår side
ed kredittkort skjer gjennom sikre sider og ingen av dine opplysninger er tilgjengelig til andre. DIBS er leverandør av betalingssystemet.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra upinsmokes side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos upinsmoke, er ansvarlig for betaling av de ytelser upinsmoke eller upinsmokes samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra upinsmokes side.

18?
Er du 18 år? For og handle på
Gunns-stil.com så må bestiller/mottaker være over 18 år.

Reklamasjon
Før feil meldes til
Gunns-stil.com, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Gunns-stil.com har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Gunns-stil.com slik at Gunns-stil.com kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Gunns-stil.com melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale, pt. kr 450.-


Avhjelp
Gunns-stil.com skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Gunns-stil.com, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Gunns-stil.com, betaler ikke Gunns-stil.com disse utgiftene.

Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Ekstraordinære forhold

Gunns-stil.com  er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Gunns-stil.com godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Gunns-stil.com's kontroll, og som Gunns-stil.com ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 

Gunns-stil.com er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Gunns-stil.com's side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Gunns-stil.com har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Forhåndsbetaling av faktura

Når du velger forhåndsbetaling av faktura, så får du tilsendt faktura pr e-post. Har du ikke betalt denne innen 14 dager, vil du bli fakturert et gebyr på kr 169.- for å dekke våre adm. kostnader

Endring i vilkårene
Gunns-stil.com forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur
Er
Gunns-stil.com forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gunns-stil.com fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Levering til Svalbard

Som følge av et veldig kostnadsfullt gebyr fra Posten kan vi ikke levere momsfritt til Svalbard dessverre.